Adatvédelem

Weboldalunk adatkezelési tájékoztatója

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
személyes adatkezelésről


A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy rögzítse az adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket és az adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, gyakorlatát, amelyet
az adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.


Adatkezelési gyakorlata kialakításakor az adatkezelő figyelembe vette különösen az alábbi
jogszabályokat:
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).

A Weblap használatával, a kapcsolatfelvétel kezdeményezésével Ön hozzájárul, hogy személyes
adatainak kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.
Amennyiben az adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt
az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az
adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az
adatkezelőnek teljesítenie kell. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság,
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az adatkezelő a megkereső szerv
részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Az adatkezelő az adattovábbításokról a GDPR elvárásainak megfelelőség érdekében és az Infotv.
15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes
adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az
adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Tájékoztató a Weblapon található kapcsolatfelvételi elérhetőségen és e-mail útján küldött
megkeresésekkel kapcsolatos adatkezelésről.

Ki kezeli a személyes adatokat? (továbbiakban ’Adatkezelő’)
Név: LimesVet Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-185971
Adószám: 24853589-2-43
Weblap: LimesVet - LimesVet

Mely adatokat kezeljük?
Név, e-mail cím, üzenet.
Az adatminimalizálás érdekében kérjük, hogy csak a legszükségesebb adatokat adja meg
részünkre.

Technikai adatok
A LimesVet Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A LimesVet Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés ellen.

Cookie-k (Sütik)

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
 • megkönnyítik a weblap használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy
korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó
aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az oldalon használt sütik listája:

NévSzolgáltatóCél Lejárat Típus
_ga limesvet.comLátogatói, munkamenet- és
kampányadatok kiszámításához,
valamint a webhely használatának
nyomon követéséhez állítja be a
webhely analitikai jelentéséhez. A
sütit névtelenül tárolja az
információkat, és egy
véletlenszerűen generált számot
rendel az egyedi látogatók
felismeréséhez.
13
hónap
HTTP
Cookie
_NID google.comA Google a sütit hirdetési célokra
állítja be; a felhasználó által látott
hirdetések számának
korlátozására, a hirdetések nem
kívánt elnémítására és a hirdetések
hatékonyságának mérésére.
6
hónap
HTTP
Cookie
_ga* limesvet.comAz oldalmegtekintések tárolására
és számlálására állítja be.
13
hónap
HTTP
Cookie

 
Általános adatkezelési irányelvek
A LimesVet Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az
érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
teszik kötelezővé, amelyről Önt külön értesítjük. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem saját
személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a
következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 • az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel,
  böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai
  adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 • Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a Weblap használata során
  személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező
számítógépének azon adatai, amelyek a szavazás során generálódnak és amelyeket a Total Studio
Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan
rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a
belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói
adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz
kizárólag a Total Studio Kft. fér hozzá.

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
Adatait nem továbbítjuk senki számára.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti
elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a
15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
  közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
  nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott
  logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
  jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a
tájékoztatást.

Helyesbítés joga
Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését
és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog
Adatkezelő minden hozzá beérkező e-mailt vagy a Weblapon történő megkeresésben közölt
személyes adatot a közléstől számított egy éven belül töröl.


Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére
Adatkezelő haladéktalanul törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
  módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
  nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
  kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
  kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
  jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
  közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási
  célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
  időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
  ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
  élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (30) 683-5969 +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Hatályos 2023. november 15. napjától