Általános Szerződési Feltételek

A LimesVet Korlátolt Felelősségű Társaság által megállapított kritériumok határozzák meg a Társaság által nyújtott szolgáltatások és megrendelésére vonatkozó Általános Szerződési
Feltételeket (továbbiakban: „ÁSZF”).


Társaság adatai:


Név: LimesVet Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-185971
Adószám: 24853589-2-43
Bankszámlaszám (HUF): 10918001-00000116-48390004
IBAN: HU76 1091 8001 0000 0116 4839 0004
Bankszámlaszám (EUR): 10918001-00000116-48390011
IBAN: HU81 1091 8001 0000 0116 4839 0011
Telefonszám: +36205876877
E-mail cím: home@limesvet.com
Internet cím: https://limesvet.com/hu/

Tárhely szolgáltató adatai:

Megnevezés: Total Studio Kft.
Székhely: 2096 Üröm, Asztalos utca 14/B
Adószám: 14410615-2-13 (HU14410615)
Cégjegyzékszám: 13-09-225189
Szerverek biztonságos rendelkezésre állási ideje: 95%

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a Weboldal felületén.

Definíciók:


Anatómiai modellek: az elkészített 3D-s digitális modellek alapján a megjelölt tájékról additív
gyártástechnológia (3D nyomtatás) segítségével fizikai anatómiai modellek létrehozása eredeti vagy
az eredetitől eltérő méretben, az adott esetben megfelelőnek ítélt gyártástechnológia segítségével.
Általános Szerződési Feltételek: jelen általános szerződési feltételek alapján jön létre az egyedi
szerződés megrendelő és Társaság között. Amennyiben felek eltérően nem állapodnak meg, jelen
általános szerződési feltételek határozzák meg a felek jogviszonyát.
Guide: kifejezetten konkrét esetekhez kapcsolódó műtéti beavatkozások precízebb kivitelezéséhez
egyedi, fúrást vagy vágást, illetve pozicionálást segítő, egyszer használatos, az elkészült
Vizualizációs és Anatómiai modellek alapján megtervezett és 3D nyomtatással létrehozott sebészeti
segédeszközök.
Megrendelő: Társaság szolgáltatásai iránt érdeklődő, illetve igénybe vevő állatorvos, illetve
állatorvos képviselője. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő nem minősül A fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény 2. § (a) pontja szerinti fogyasztónak.
Orvosi implantátum: egyedi implantátumok, protézisek állatok számára additív és/vagy szubtraktív
gyártástechnológia segítségével és megfelelő anyagból történő gyártása.
Sketchfab 3D: A Társaság által az elkészült Vizualizációk szemléltetésére szolgáló online 3D
modell-megosztó platform. https://sketchfab.com/
Szerződés: ÁSZF és mellékletei, valamint Megrendelő által a megrendelésben megadott és a
Társaság által elfogadott egyedi információ, együtt alkotják a teljes Szerződést a Társaság és a
Megrendelő között.
Szolgáltatások: Vizualizáció, Anatómiai modellek nyomtatása, Guide-ok tervezése és nyomtatása,
Orvosi implantátum tervezése és nyomtatása.
Vizualizáció: az a folyamat, amikor egy képalkotó eljárás (jellemzően CT vagy MRI) során nyert
felvétel(ek)ből az adott test tájékról szegmentálással digitális 3D-s modell kerül előállításra. A
vizualizáció elsődleges célja, hogy segítse az állatorvost a helyes diagnózis felállításában, az
állattartóval vagy egy másik állatorvossal való kommunikációban, döntéselőkészítésben, szakmai
prezentációjában, valamint az esetleges műtéti tervezésben.
Weboldal: https://limesvet.com/hu/

Ahol jelen ÁSZF írásbeliséget említ, Felek az e-mailben történő kommunikációt is írásbelinek
tekintik, kivéve, ha a felek eltérően rendelkeznek jelen ÁSZF-ben.

I. A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Társaságunk többféle szolgáltatást nyújt, azonban mindegyik szolgáltatásunk igénybevételét
megelőzi a kapcsolatfelvétel és a vizualizáció:

A. KAPCSOLATFELVÉTEL

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a közösségi média felületeken nem tud számunkra megrendelést
leadni, ezért kérjük, mellőzze a kommunikáció ezen formáját. A kapcsolatfelvétel a következő
csatornákon keresztül lehetséges:

a) A Weboldalon a Kapcsolat - LimesVet menüpont kiválasztásával, e-mail cím és név
megadásával, a megkeresés tárgya rövid leírásával.
b) order@limesvet.com e-mail címre küldött megkereséssel.

A megkeresésre 24 órán belül válaszolunk. Az ajánlat elkészítéséhez a következő adatokra van
szükségünk:
- Hiánytalanul kitöltött űrlap. Az online űrlaphoz az elérhetőséget megküldjük Önnek;
- Az eset pontos, szakszerű leírása, az igényelt szolgáltatási kör megjelölésével;
- Megfelelő minőségű CT vagy MR felvételek;
- a Megrendelésről kiállított számlát euróban vagy forintban kívánja rendezni,
- amennyiben Anatómiai modellt, Guide-ot vagy Implantátumot rendel meg telephelyünkön
kívánja átvenni vagy házhozszállítást kér, a szállítási hely pontos megadása az utóbbi
esetében.

Amennyiben minden információ rendelkezésre áll, a küldött CT és MR felvételek megfelelő
minőségűek, ajánlatot küldünk e-mail útján.

A Felek között az egyedi szerződés az ajánlat elfogadásával jön létre jelen ÁSZF
rendelkezéseinek megfelelően. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek
minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

B. VIZUALIZÁCIÓ

Az ajánlat elfogadásától számított két munkanapon belül Vizualizációt készítünk, amelyet a
Sketchfab 3D platform segítségével osztunk meg a Megrendelővel.
A Vizualizációt követően Megrendelőnek lehetősége nyílik az alábbi Szolgáltatásokat igénybe
venni. Amennyiben további szolgáltatást nem rendel meg tőlünk, a Társaság kiállítja Önnek a
számlát a Megrendelésről.

1. Anatómiai modellek gyártása

A Vizualizációban szemléltetett Anatómiai modellt a megrendeléstől számított 5 munkanapon
belül állítjuk elő 3D nyomtató segítségével – amennyiben a Felek eltérően nem rendelkeznek -
1:1 arányban. Amennyiben további szolgáltatást nem rendel meg tőlünk, a Társaság kiállítja
Önnek a számlát a megrendelésről.

2. Egyszer használatos sebészi segédeszközök (Guide) tervezése és gyártása

a) A Vizualizációban előállított Anatómiai modellre a Társaság rátervezi a Guide-ot, amelyet
csak az adott műtéthez tudnak használni. A Guide tervezés határideje a megrendeléstől
számított 8 munkanap.
b) Azt követően, hogy a műtétet végző állatorvos jóváhagyja a terveket, a Társaság 5
munkanapon belül a Guide-okat 3D nyomtató segítségével kinyomtatja két példányban.

Jelen pontban foglalt szolgáltatás oszthatatlan, Társaságunk a teljes szolgáltatásra (tervezés és
gyártás) ad csak árajánlatot. Amennyiben nem kívánja tőlünk megrendelni a tervek jóváhagyását
követően a Guide gyártását, árleszállításra nem tarthat igényt, a teljes szolgáltatás
kiszámlázásra kerül.

3. Orvosi implantátum tervezés és gyártás

a) A Vizualizációban előállított Anatómiai modellre a Társaság rátervezi az Orvosi
implantátumot. A tervezés határideje a megrendeléstől számított 60 munkanap.
b) Azt követően, hogy a műtétet végző állatorvos jóváhagyja a terveket, a Társaság tájékoztatja
Megrendelőt, hogy belül az Orvosi implantátumot 3D nyomtató segítségével hány napon
belül nyomtatja ki vagy szükség esetén és külön egyeztetés után szubtraktív
gyártástechnológia (CNC-megmunkálás segítségével) bevonásával készíti el.

Jelen pontban foglalt szolgáltatás oszthatatlan, Társaságunk a teljes szolgáltatásra (tervezés és
gyártás) ad csak árajánlatot. Amennyiben nem kívánja tőlünk megrendelni a tervek jóváhagyását
követően az Orvosi implantátum gyártását, árleszállításra nem tarthat igényt, a teljes
szolgáltatás kiszámlázásra kerül.

II. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Társaság köteles a Megrendelő által jelzett igényeket, utasításokat a teljesítése során
figyelembe venni, valamint a hatályos jogszabályokat teljes körűen betartani.

2. A Szolgáltatás teljesítés minősége nagymértékben múlik a Megrendelőtől kapott
adatszolgáltatás minőségén. Amennyiben az adatszolgáltatás nem megfelelő és erre felhívja
a Megrendelő figyelmét, akkor Megrendelő köteles a hiányokat pótolni nyolc napon belül.
Amennyiben Megrendelő a hiányokat nem pótolja és e-mail útján az utasítást adja, hogy
ennek ellenére végezze el a munkát a Társaság, a következményekre való felhívás után a
Társaság fenntartja a jogot, hogy a megbízást visszautasítsa, illetve kizárja a felelősségét az
utasítással érintett munka kapcsán. Amennyiben a Megrendelő a Társaság számára
késedelmesen szolgáltat adatot, az ebből eredő késedelem következményeit Megrendelő
viseli és a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott határidők a késedelmes napok számával
automatikusan meghosszabbodnak.

3. Társaság köteles a Szolgáltatásokról a Megrendelőt rendszeresen és külön kívánságára is
tájékoztatni.

4. A Társaság a Szerződés hatálya alatt végzett tevékenysége teljesítéséhez a Megrendelő
hozzájárulása nélkül is jogosult alvállalkozókat és teljesítési segédeket igénybe venni.

5. Megrendelő beleegyezik, hogy a Társaság részére átadott CT, MRI felvételeket és az abból
készített, vagy az esethez kapcsolódó 3D-s modelleket Társaság külső szakértők, illetve
egyéb partnerek részére a megrendelés teljesítésének elősegítése, az esetlegesen
felmerülő problémák megoldása céljából továbbítsa.

6. A beérkező eseteket a Társaság azonosítóval látja el, amelyről a Megrendelőt is tájékoztatja.

III. A MEGRENDELÉSEK TELJESÍTÉSE

1. Vizualizáció: Az elkészült 3D-s modellt egy nyilvánosan elérhető fájlmegosztó oldalra
feltöltjük és a teljesítést készre jelentjük. A feltöltött modell láthatósága esettől és kéréstől
függően lehet teljesen publikus (azaz mindenki láthatja, aki a Társaság Sketchfab-oldalára
látogat), privát (csak a link birtokában látogatható), illetve jelszóvédetten megnézhető privát
modell. A készre jelentéssel együtt megküldjük a számlát. A számla maradéktalan
kiegyenlítését követően továbbítjuk az elérést biztosító linket Megrendelő részére e-mail
útján.

2. Anatómiai modell: Amennyiben a Vizualizációt követően Megrendelő kéri az Anatómiai
modell kinyomtatását, a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül készítjük el az
Anatómiai modellt 3D nyomtatás segítségével. Az elkészült Anatómiai modellt készre
jelentjük fényképfelvétel csatolásával. A számlát a készre jelentéssel egyidejűleg küldjük
meg. A számla maradéktalan rendezését követően szállítjuk le az Anatómiai modellt.

3. Guide-ok: 3D nyomtatással állítjuk elő a jóváhagyott tervek alapján. A Guide-okat minden
esetben két példányban állítjuk elő azon okból, hogy az egyik szolgálja a műtét előtti
gyakorlás lehetőségét (vagy a műtéti biztonsági másolatot), a másik az éles felhasználáshoz
szükséges. A Guide-okat csomagolva, de minden esetben fertőtlenítés nélkül szállítjuk. A
sterilizálást kizárólag gázzal vagy CIDEX OPA oldatban való minimum 30 percen de
maximum 120 percen keresztül történő áztatással lehet megtenni. Lényeges, hogy a Guideok
csatornáit külön is át kell többször öblíteni egy fecskendővel az említett CIDEX sterilizáló
oldattal. Az áztatás után a műtéti felhasználás előtt steril infúziós oldattal kell le- illetve
átöblíteni a Guide-okat. Az általunk javasolt lehetséges fertőtlenítési módszerekről külön
tájékoztatót küldünk. Az elkészült Guide-ot készre jelentjük fényképfelvétel csatolásával. A
számlát a készre jelentéssel egyidejűleg küldjük meg. A számla maradéktalan rendezését
követően szállítjuk le a Guide-ot.

4. Orvosi implantátumok: additív vagy szubtraktív technológiával (de jellemzően 3D-s
fémnyomtatással) állítjuk elő a jóváhagyott terv alapján készült modellből. A munkadarabokat
és a kiegészítőiket csomagolva, de minden esetben fertőtlenítés nélkül szállítjuk. A
sterilizálást etilénoxid gázzal vagy autoklávban/hőlégsterilizázorban lehet megtenni. Az
általunk javasolt lehetséges fertőtlenítési módszerekről külön tájékoztatót küldünk. Az
elkészült Orvosi implantátumot készre jelentjük és fényképfelvétel csatolásával teljesítési
igazolást kérünk. Az aláírt teljesítési igazolást követően állítjuk ki a számlát. A számla
maradéktalan rendezését követően szállítjuk le az Orvosi implantátumot.

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A Szolgáltatás teljesítésétől számított 8 napon belül számlát állítunk ki Megrendelő részére
választása szerint euróban vagy forintban. A Szolgáltatás teljesítésének az alábbiak
minősülnek:

a) Vizualizáció esetében a készre jelentés e-mail útján.
b) Minden további szolgáltatás esetén a legyártott fizikai modell készre jelentése,
teljesítési igazolás és fényképfelvételek megküldése e-mail útján.

2. Amennyiben Megrendelő több Szolgáltatást rendel meg, a számlán minden szolgáltatás
külön kerül feltüntetésre.

3. Megrendelő a számlát annak megküldésétől számított nyolc napon belül köteles
kiegyenlíteni.

4. Több megrendelt szolgáltatás esetében, ha a szolgáltatások folyamatában történő teljesítése
a megrendelő hibájából (pl. nincs megfelelő adatszolgáltatás, releváns információ)
akadályoztatásra kerül és a folytatás 10 munkanapon belül nem lehetséges, úgy az addig
elvégzett munka kiszámlázásra kerül.

V. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1. Az elkészített digitális modelleket egy megjelenítő platformra (Sketchfab 3D) feltöltve, az
elérést biztosító link elküldésével adjuk át a Megrendelő számára. Hagyományos 2D-s
képeket email-mellékletként vagy pedig fájlküldő szolgáltatással továbbítunk.

2. A fizikai valójukban létrehozott Anatómiai modellek, Guide-ok, Orvosi implantátumok
előzetes egyeztetés alapján átvehetőek a Társaság székhelyén vagy csomagküldő
szolgáltatás igénybe vételével a megadott címre eljuttatásra kerülnek.

3. Nemzetközi szállítás esetén Felek az Incoterms 2020 EXW klauzulát rendelik alkalmazni.

4. A megrendelés futárszolgálat igénybevételével kerül kézbesítésre, amelynek költségét
Megrendelő viseli. A szállítás költsége a csomag súlyától függ.

5. Amennyiben Megrendelő a házhoz szállítást választja, Társaság a megrendelést a teljes
vételár bankszámláján történő jóváírását követő legkésőbb 3 munkanapon belül eljuttatja a
csomagküldő szolgálat részére, amely a megrendelés házhozszállítását végzi a Megrendelő
által megadott szállítási címre.

6. Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan
teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó
reklamációt a Társaság nem fogad el. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel
kapcsolatos kifogásokat kérjük, még a futárszolgálati munkatárs jelenlétében, jegyzőkönyv
felvételével dokumentálja.

VI. HIBÁS TELJESÍTÉS

1. A Vizualizációt a Megrendelő által szolgáltatott adatok, MR vagy CT felvételek alapján
készítjük. Amennyiben jelen ÁSZF II/2. pontjának megfelelően Megrendelő a Társaság külön
felhívása ellenére nem szolgáltatott megfelelő minőségű felvételeket vagy hiányosan
szolgáltatott adatot, de a Vizualizációt megrendelte, hibás teljesítésre nem hivatkozhat.

2. Az Anatómiai modellt a Vizualizáció alapján készítjük el. Amennyiben Megrendelő a
Vizualizáció alapján megrendeli az Anatómiai modellt, egyúttal a Vizualizáció
jóváhagyásának minősül, így a továbbiakban a Vizualizációval kapcsolatban hibás
teljesítésre nem hivatkozhat.

3. Guide és az Orvosi implantátum megtervezését követően teljesítési igazolást kérünk,
amellyel a Megrendelő jóváhagyja a terveket. A tervek jóváhagyását követően a Társaság
haladéktalanul megrendeli a gyártást, így további módosításra illetve a tervek, a tervek
alapján legyártott Guide és Orvosi implantátum vitatására azzal a kifogással, hogy a tervek
nem voltak megfelelőek, már nincsen lehetőség.

4. A Guide és az Orvosi implantátum tervezésekor és gyártásakor mindig az állat Vizualizáció
időpontjában fennálló egészségi állapotát, elváltozását, betegségét vesszük figyelembe.
Sosem kizárható, hogy az állat egészségi állapota, betegsége, rendellenessége a tervezés
illetve gyártás ideje alatt romlik, ezért javasoljuk, hogy az elkészült Guide-ot és Orvosi
implantátumot a gyártástól számított lehető legrövidebb idő alatt használja fel a Megrendelő.
Ennek megfelelően Megrendelő kizárólag arra vállal felelősséget, hogy a tervezés és gyártás
pillanatában a Guide és az Orvosi implantátum betölti a funkcióját.

5. A Guide és az Orvosi implantátumot sterilizálás nélkül szállítjuk, de a sterilizáció módjáról
részletes tájékoztatót küldünk. Amennyiben Megrendelő nem tartja be maradéktalanul a
tájékoztatóban foglaltakat valamint az állatorvosi sebészeti gyakorlat szakmai szabályait,
hibás teljesítés miatt kifogással nem élhet.

6. A Guide-ot a Megrendelő által alkalmazott eljárásra tervezzük. Amennyiben Megrendelő
később eltér attól az eljárástól, amelyről Társaságot a megrendeléskor tájékoztatta és amely
instrukciók alapján Társaság legyártotta az eszközt, Társaság kizárja a felelősségét.

7. Tekintettel a forradalmi gyártástechnológiára, a Társaság kizárja felelősségét az Orvosi
implantátum használat során felmerülő esetleges hibájáért, a termékekre jótállást nem vállal.
Az Orvosi implantátum várható élettartalmára nem állnak rendelkezésre adatok, de az
nagyban függ az állat korától és aktivitásától, az eszköz igénybevételétől és az állat
rehabilitációjától. Kizárólag a Megrendelő felelőssége, hogy a gazdát megfelelően (azaz
körültekintően és teljeskörűen) tájékoztassa a műtét utáni rehabilitáció fontosságáról, annak
menetéről és a rehabilitációra megfelelő szakembert ajánljon.

8. Minden Orvosi implantátum és Guide egyedi megrendelésre készül, így azok cseréjére
nincsen lehetőség.

9. Megrendelő köteles tájékoztatni a gazdát, hogy Orvosi implantátummal az MR vizsgálat nem
javasolt.

VII. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

1. Amennyiben a Társaság több Szolgáltatásra ad ajánlatot, Megrendelő bármikor felmondhatja
a szerződést, de köteles az addig elvégzett Szolgáltatásokért felmerült vállalkozási díjat
kiegyenlíteni.

2. A Társaság bármikor elállhat a szerződéstől még a teljesítés előtt, amennyiben Megrendelő
többszöri felszólítás ellenére sem szolgáltat megfelelő minőségű adatot.

3. A Társaság visszautasíthatja az ajánlatkérést, amennyiben a megrendelés szakmailag nem
indokolható, technikailag nem kivitelezhető vagy a szerződés teljesítése jogszabálysértést
valósítana meg.

VIII. SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

1. A Megrendelés teljesítése során keletkezett minden Szellemi Alkotás, így különösen, de nem
kizárólagosan a Vizualizáció, a Guide és az Orvosi implantátum teljesítésekor keletkezett
tervek, maga az Anatómiai modell, a Guide és az Orvosi implantátum a Szerzői Jogról szóló
1999. évi LXXVI. évi törvény alapján szerzői jogi oltalom alatt áll.

2. Megrendelő nem jogosult a Szellemi Alkotásokat többek között terjeszteni, többszörözni
(beleértve a Szellemi Alkotások bármilyen adathordozón történő rögzítését is),
nyilvánosságra hozni, átdolgozni, illetve egyéb módon módosítani. Megrendelő nem jogosult
továbbá a Szellemi Alkotásokat 3. személyek részére továbbadni, illetve Szellemi Alkotások
felhasználását 3. személynek engedélyezni.

3. A Társaság által gyártott termékeken a termék azonosítója és a Társág logója (és adott
esetben neve) kerül feltüntetésre. Ezek eltávolítása szigorúan tilos.

4. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a megrendelés teljesítése során keletkezett
Szellemi Alkotásról fényképet illetve videó felvételeket készítsen vagy készíttessen, és a
nyilvánosságra hozza azt referenciaként online és offline módon. Az így közöltek nem
tartalmazhatnak Megrendelő által bizalmasnak tekintett információkat, amennyiben ezekről
Megrendelő előzetesen írásban tájékoztatta a Társaságot.

5. A Társaság által a megrendelés során keletkező Szellemi Alkotások – így többek között 3Ds
fotók, videók, modellek – felhasználása során Megrendelő köteles feltüntetni a Társaság
nevét.

6. A Szolgáltatások teljesítése során keletkező fotók minden esetben a Társaság előzetes
hozzájárulásával és megjelölésével közölhetők online vagy offline módon.

7. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az általa rendelkezésre bocsátott MR és/vagy CT
képalkotásból származó felvételek, illetve egyéb képanyagokat, anonim módon a Társaság
PR tevékenységéhez és tudományos publikációkhoz felhasználhassa.

8. A ’LimesVet’ márkához és szolgáltatáshoz, ezek minden eleméhez, különösen, de nem
kizárólag a Szolgáltatáshoz és a know-how-hoz; a LimesVet kifejezéshez, logóhoz és más
jelekhez, kifejezésekhez fűződő jogok kizárólagos tulajdonosa és jogosultja – függetlenül
attól, hogy azok hivatalosan védettek vagy sem - a Társaság.

9. Megrendelő nem jogosult használni a ’LimesVet’ márka bármely elemét saját
vállalkozásának nevében vagy logójában/védjegyében, vagy egyébként olyan módon, ami
azt a megtévesztő benyomást keltené, hogy Megrendelő a Társaság kapcsolt vállalkozása,
illetve a Szolgáltatás nyújtója.

IX. VIS MAIOR

1. A Felek mentesülnek az ÁSZF alapján őket terhelő kötelezettségek teljesítésének részleges,
vagy teljes elmulasztása miatti felelősség alól, amennyiben azok vis maior
következményeként állnak elő.

2. A vis maior fogalomkörébe tartoznak mindazok az események, amelyek olyan rendkívüli
természetű események, hogy azok bekövetkeztét a felek nem láthatták előre, illetve nem
kerülhették el semmilyen ésszerű intézkedéssel. Ezen rendkívüli események körébe
tartoznak különösen: az árvíz, a tűz, a földrengés, vagy más természeti csapás, továbbá a
járványok (emberi, állati), a háború, a katonai cselekmények, terrorcselekmények, hatóságok
aktusai vagy cselekményei és bármely más a felek elvárható befolyási körén kívül eső
körülmény.

a) Ilyen jellegű esemény beálltakor, az érintett fél, a tudomásszerzést követően
haladéktalanul köteles írásban értesíteni a másik felet a vis maior természetéről,
mértékéről és várható időtartamáról, továbbá köteles minden, tőle általában elvárhatót
megtenni a vis maiorból származó károk enyhítése érdekében.
b) Az ÁSZF-ben előírt teljesítési határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.
c) A kizárólag vis maior miatt felmerülő plusz költségek a másik félre át nem terhelhetőek.

3. Amennyiben a vis maiort előidéző események 3 hónapon keresztül fennállnak, úgy bármelyik
fél jogosult a Szerződést a rendes felmondás szabályai alapján, azaz írásban, indoklás nélkül
azonnali hatállyal felmondani.

X. TITOKTARTÁS

1. A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük keretei között folytatandó
tevékenységüket teljes körűen, továbbá a jelen ÁSZF keretei között – akár szóban, akár
írásban, vagy bármely egyéb módon – átadott műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, adatot,
dokumentumot bizalmasan kezelik, azt harmadik személlyel nem közlik, nyilvánosságra nem
hozzák, nem másolják, nem reprodukálják, kivéve, ha ahhoz a másik fél előzetesen írásban
hozzájárult.

2. A Felek a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban állók, vállalkozóik, vagy bármely egyéb jogcímen nevükben eljárók
magatartásáért - ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettséget is - úgy felelnek,
mintha maguk jártak volna el. A jelen pontban írt titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás
nélkül terheli a Feleket. A titoktartási kötelezettségek megszegéséből eredő károkért az azt
megszegő fél közvetlen és korlátlan felelősséggel tartozik a másik féllel, vagy a károsult
harmadik személlyel szemben.

3. A jelen pontban írt titoktartási kötelezettség Feleket időbeli korlátozás nélkül terheli. A
titoktartási kötelezettségek megszegéséből eredő károkért az azt megszegő Fél közvetlen
és korlátlan felelősséggel tartozik a másik Féllel, vagy a károsult harmadik személlyel
szemben.

4. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az eseteket anonim módon a Társaság weboldalán,
közösségi média felületein, értékesítési anyagaiban, média megjelenéseiben, előadásaiban
stb. külön hozzájárulás nélkül bemutathassa minden további engedély nélkül, bármely
Szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg.

XI. ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

1. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy Szolgáltatásait, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor
egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Megrendelők
megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés
nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

2. Amennyiben Társaság módosítja az ÁSZF-et, minden esetben annak módosított változata
kerül a Weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről Társaság mind a Weboldalon
keresztül, mind pedig e-mail útján tájékoztatja Megrendelőket. Az esetleges módosítás a
Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
.
XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A Társaság és a Megrendelő között és minden, a Társaság és a Megrendelő közötti, a felek
együttműködésére vonatkozó korábbi vagy egyidejű közlemény és javaslat helyébe lép,
legyen az elektronikus, szóbeli vagy írott.

2. A Szerződés megkötésére magyar nyelven kerül sor, bármely más nyelvre történő fordítás
esetén a magyar nyelv az irányadó.

3. Megrendelésre, és az abból eredő vagy annak értelmezésével összefüggésben lévő vitára
Magyarország jogszabályai irányadóak. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
Megrendelés vagy az ÁSZF-fel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalások útján próbálják rendezni. A magyarországi rendes bíróságok kizárólagos
joghatósággal rendelkeznek az Megrendelésből eredő vagy azzal összefüggésben lévő
jogvitákra.

4. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak
bizonyul az alkalmazandó jog értelmében, (ideértve, de nem kizárólag a szavatosságot
kizáró és a felelősséget korlátozó feltételeket) az ilyen rendelkezések helyébe egy olyan
érvényes, kikényszeríthető rendelkezés lép, amely legszorosabban illeszkedik az eredeti
rendelkezés céljához, és a Szerződés ezeken kívüli része hatályában fennmarad.

5. A Társaság fenntart minden jogot, amiről az itt leírtakban nem rendelkezik.

Melléklet: Guide fertőtlenítésére vonatkozó tájékoztató

2023. november 12.
LimesVet Kft.